You are currently viewing ЗАРЛАЛ

ЗАРЛАЛ

Авилгатай Тэмцэх Газраас Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй Хөнгөн үйлдвэрийн яаманд ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу Сум хөгжүүлэх сангийн журмын 5.1-д заасны дагуу үйл ажиллагаа, сангийн хөрөнгийн зориулалтолгосон зээлийн талаар мэдээллийг ил тод болгох, сумын иргэдийг дүн шинжилгээ хийх боломжийг хангах үүднээс тус сумын Сум Хөгжүүлэх Сангийн зээлийн үлдэгдлийн тайланг 2021-11-25-ны өдрийн байдлаар танилцуулж байна.

Leave a Reply