You are currently viewing 9-Н ЖИЛИЙН СУРГУУЛЬ СУРГАЛТЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХАНГАГДЛАА

9-Н ЖИЛИЙН СУРГУУЛЬ СУРГАЛТЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХАНГАГДЛАА

Сумын засаг даргын 2020-2024 оны мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд цахим сургалтыг хөгжүүлэх зорилгоор сумын 9-н жилийн дунд сургуулийн мэдээлэл зүйн кабинетийг компьютер тоног төхөөрөмжөөр хангаж сурагчдын сурч боловсрох нөхцөл боломжийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаа.

Leave a Reply